Medarbeidere og kompetanse

Infratek har en åpen organisasjon med korte beslutningsveier og gode utviklingsmuligheter. Hos oss er det lett å bli sett. Prestasjonskultur og egenutvikling er viktige faktorer for å sikre kompetansen vår på lang sikt. Å være i bevegelse, vise arbeidsglede og tilstedeværelse er Infrateks kjerneverdier. Disse verdiene er like grunnleggende for alle våre 1700 medarbeidere og vi ønsker at alle ansatte skal ha et aktivt forhold til kjerneverdiene i hverdagen.

I vårt kontinuerlige arbeid for å bygge «ETT Infratek», har vi etablert People & Safety som en konsernenhet som skal støtte hele organisasjonen.  People & Safety vil jobbe for å befeste Infrateks posisjon som en attraktiv arbeidsgiver for kompetente mennesker i vår bransje. People & Safety vil også videreutvikle Infrateks arbeid knyttet til sikkerhet i alle våre leveranser og interne prosesser.  
alt


Dialog gir fornøyde medarbeidere
Infratek legger stor vekt på å føre en personalpolitikk som legger til rette for både personlig og faglig utvikling. Konsernet vil fortsette å opprettholde, utvikle og tiltrekke seg markedets beste kompetanse. Tilgangen på teknisk kompetanse i kombinasjon med fremtidige pensjonsavganger er en utfordring. Evnen til å tiltrekke seg nye medarbeidere og beholde den eksisterende kjernekompetansen vil være avgjørende for Infrateks utvikling i den neste femårsperioden.


For Infratek er det viktig at vi har personale og ledere med engasjement og tilstedeværelse på alle nivåer. Infratek tar på alvor at den enkelte medarbeider har behov for å bli sett, noe vi også får bekreftet gjennom vår årlige arbeidsmiljøundersøkelse. Medarbeiderundersøkelsen har i 2012 hatt et tydeligere fokus på forbedringsarbeid, og resultatene viser en klar forbedring knyttet til den generelle medarbeidertilfredsheten (Employee Satisfaction Index).

Oppfølgingsarbeidet drives av hver enkelt avdeling. Det blir definert klare, konkrete og gjennomførbare handlingsplaner for ytterligere forbedringer. Undersøkelsen gir oss gode indikasjoner på opplevelsen av trivsel, motivasjon, engasjement og ledelse i Infratek. Dette er langsiktige og strategiske områder for oss som vi vil jobbe videre med. 

 
alt
 
Kompetanse- og lederutvikling
Vi tror at kompetansebygging gjennom en organisasjon som lærer av hverandres erfaringer vil gi godt grunnlag for kontinuerlig forbedring av våre forretningsprosesser. Tverrfaglig teamarbeid er viktig for at vi skal kunne ta ut potensialet vårt og levere gode resultater. Identifisering og nye ansettelser av ledere gjøres først og fremst gjennom intern rekruttering. Dermed er det gode muligheter for medarbeidere til å utvikle seg videre i organisasjonen, samtidig som man beholder kunnskapen om Infratek. I løpet av 2012 har vi fått de første tilbakemeldingene på kvaliteten til det konsernovergripende lederutviklingsprogrammet vårt. Deltagerne er positive og programmet vil også i fremtiden være viktig for å fremme et støttende og prestasjonsorientert lederskap. 
 
Posisjonering for fremtidig rekruttering  
Infratek har som mål å tiltrekke seg, utvikle, motivere og beholde ansatte. I mange tilfeller ser vi at de som har gått gradene i organisasjonen har en unik lojalitet som forsterker et stabilt arbeidsmiljø. Samtidig ønskes nye krefter inn i organisasjonen, og vi vil i økende grad forsøke å utvikle oss gjennom ekstern rekruttering. Vi vil gjennomføre spissede rekrutteringstiltak for å tiltrekke oss søkere innen de utvalgte geografiske områdene der Infratek er etablert. Målet er å tiltrekke seg personer med teknisk kompetanse, spesielt ingeniører og prosjektledere.

For å bygge relasjoner til eksterne fagmiljøer, og sikre oppfølging av konsernets lærlinger, opprettet Infratek i Norge i 2009 Infratekskolen som et pilotprosjekt. Dette initiativet har gitt svært gode resultater, og er derfor videreført i 2010, 2011 og 2012. Denne enheten håndterer også tiltak for intern kompetanseutvikling. 
 
Helse og sikkerhet
Våre medarbeideres helse, velferd og sikkerhet kommer alltid først. I løpet av året ble det gjennomført en temadag i Norge og Sverige om HMS. Ledere, HR-personell og verneombud i Infratek diskuterte og utviklet planer og tiltak for å forebygge ulykkestilfeller i det daglige arbeidet. For å videreutvikle dette videre er det 2012 innført overgripende måltall for samtlige ledere i konsernet, rettet mot forebyggende tiltak for å unngå ulykker. En ytterligere presisering av dette arbeidet er etableringen av den nye People & Safety-organisasjonen som fremover skal jobbe med å koordinere og forsterke alle prosesser i organisasjonen som bidrar til økt sikkerhet, og utvikle disse videre i ett samlet Infratek.