Sentral Infrastruktur

Forretningsområdet fokuserer på prosjekter og vedlikehold av det sentrale og regionale nettet i de nordiske landene, og jobber med nybygging, ombygging og vedlikehold av transformatorstasjoner, kabler og linjer. Med et eget forretningsområde innen de øvre spenningsnivåene, får kundene i dette segmentet et spisset tilbud med tilgang på konsernets samlede kompetanse og kapasitet mot det sentrale kraftnettet i Norden.

Forretningsområdet Sentral Infrastruktur er nordisk organisert på tvers av landegrensene. Denne organiseringen gir oss mulighet til å levere anbud basert på Infrateks samlede kompetanse på tvers av landegrensene, som gir oss konkurransefordeler. Vi har i løpet av året blant annet bygget en transformatorstasjon for Statnett hvor norsk og finsk kompetanse samarbeider, og vi har gjennomført flere kraftlinjeprosjekter i Sverige hvor interne ressurser fra både Norge og Sverige har vært involvert.
 

 alt

Transformatorstasjoner
Infratek er en totalleverandør innen bygging av transformatorstasjoner, og bidrar helt fra designfasen til en transformatorstasjon er klar til å settes i drift. Ombygging og utvidelser av eksisterende transformatorstasjoner er også viktige leveranser fra forretningsområdet, og Infrateks faglige kompetanse inkluderer i tillegg testing og igangsettelse. Konsernet er ikke knyttet opp mot noen spesifikke utstyrsprodusenter og kan derfor tilby kunden de beste løsningene uavhengig av produsenter.

Kabler
Infratek jobber med legging, skjøting og tilkobling av kabler. Vi tilbyr prosjekttjenester og har kvalifisert personell til å håndtere skjøter og termineringer fra ledende produsenter av kabler og utstyr opp til 420 kV.

Kraftlinjer
Infratek gjennomfører kraftlinjerprosjekter opp til 145 kV, og spenningsoppgraderinger fra 300 kV til 420 kV på sentralnettet. Linjeprosjektene kan enten være oppføring av helt nye linjer, eller utskifting av eldre materiell.

Vedlikehold
Infratek tilbyr et bredt spekter av vedlikeholdstjenester, fra forebyggende vedlikehold til akutte beredskapstjenester innen sentral- og regionalnettet, kraft- og transformatorstasjoner, og fjernstyrte kontrollsystemer. Innen oljekabler har vi spisskompetanse både på reparasjon og vedlikehold.

Sentral Infrastruktur har kompetanse innen vedlikehold av materiell fra alle utstyrsleverandører som benyttes i kraftrelatert kritisk infrastruktur i dag. Gjennom egne verksteder for transformatorreparasjoner og ved å tilby avanserte vedlikeholdstjenester på stedet, kan Infratek tilby en høy grad av pålitelighet og oppetid for netteiere.

Resultater
Resultatene i forretningsområdet for 2012 ble ikke som forventet. Dette er spesielt relatert til noen eldre mellomstore prosjekter i regionalnettet i Sverige, som har gått med betydelige tap. Årets siste kvartal ga derimot en betydelig forbedring, med lavere tap og forbedrede prosjektmarginer. Det nordiske markedet for prosjekter i sentral- og regionalnettet utvikles i positiv retning, selv om tidsplanene for nyinvesteringer er noe forsinket sammenlignet med det som tidligere har blitt kommunisert.

 
Millioner kroner
2012
2011
Driftsinntekter
591,4
610,9
Driftsresultat før avskrivninger
8,0
18,5
Driftsresultat
2,5
11,7
Driftsmargin
0,4%
1,9%
 
 
 
 


 

Markedsutsikter 
I den neste tiårsperioden vil det bli gjort betydelige nyinvesteringer og reinvesteringer i det nordiske sentral- og regionalnettet på spenningsnivåer fra 40 kV og oppover.

Eierne av sentralnettet i Sverige og Norge, Svenska Kraftnät og Statnett, har en vesentlig økning i investeringsnivået. Nettenes alder er en sterkt medvirkende årsak til dette, og det forsterkes av at reinvesteringstakten har vært relativt lav de siste 10-15 årene. Investeringene i det finske sentralnettet opprettholdes på et jevnt nivå.

I tillegg til dette finnes det fortsatt flaskehalser i det nordiske kraftnettet som begrenser overføring mellom ulike land og regioner. De fleste prognoser peker på et overskudd av kraftproduksjon i det nordiske systemet i løpet av de neste ti årene, noe som også øker behovet for flere forbindelser til land utenfor Norden.

Markedsutsiktene for Sentral Infrastruktur, basert på disse faktorene, gjør at vi samlet sett ser store muligheter i årene som kommer.

Det forventes at markedet innen regionalnettet også vokser, men ikke i samme takt som sentralnettet. Samfunnets omstilling til å bli mer miljøvennlig og en større andel miljøtilpasset produksjon, gir et stort behov for forsterkning av nettet. Det er derimot en viss usikkerhet rundt investeringsvolumene til de største regionalnetteierne de neste årene, blant annet som følge av den europeiske gjeldskrisen og den lave strømprisen for øyeblikket, som er faktorer som kan føre til at prosjekter blir utsatt.

En bransjespesifikk usikkerhetsfaktor er også den nye nettreguleringsmodellen i Sverige. De svenske myndighetene ved Energiinspektionen avviste forslaget fra nettselskapene vedrørende inntekter de neste fire årene. I stedet ble det vedtatt en modell som begrenser inntektsmulighetene for nettselskapene. Dette vil kunne påvirke de svenske netteiernes vilje og mulighet til å investere i distribusjons- og regionalnettet de kommende årene.

Strategi og organisering
Sentral Infrastrukturs strategi er å være en markedsledende aktør innen våre satsningsområder og vokse parallelt med kundenes investeringsambisjoner, gjennom å bygge videre på kompetansen og erfaringen som ligger i organisasjonen. I løpet av 2012 har organisasjonen blitt kraftig styrket innen prosjektledelse og design. Dette forsterkes ytterligere i 2013, blant annet gjennom etablering av et nytt kontor i Västerås i Sverige.

Sentral Infrastruktur er fra årsskiftet organisert i to divisjoner; prosjekt og produksjon. Denne oppdelingen gir en tydelig ansvarsfordeling med fokus på henholdsvis bygging og vedlikehold. I løpet av 2012 har det blitt ansatt nye sjefer for begge disse divisjonene.

 

 
Bygging av transformatorstasjon for Statnett

Infratek bygger en ny transformatorstasjon for Statnett ved Arendal, Norge. Arbeidet gjelder design og bygging av en transformatorstasjon med spenningsnivåene 420/300/132 kV, og arbeidet skal være ferdig innen utgangen av 2014.

alt

Vedlikehold av transformatorstasjoner i Finland

Infratek har et eget verksted for service og vedlikehold av transformatorstasjoner i Hikïa, Finland. Verkstedet gjennomfører alle typer grunnleggende vedlikeholdsprosjekter. I løpet av 2012 har verkstedet levert svært gode resultater, og har gjennomført 17 prosjekter. Alle prosjektene har blitt levert til avtalt tid og i henhold til budsjett.

alt

Stasjonsprosjekt for Svenska Kraftät

Infrateks første oppdrag for Svenska Kraftnät har pågått gjennom året, og ferdigstilles i 2013. Vårt oppdrag har vært å bygge enn ny koblingsstasjon for tilkobling til en vindkraftpark i Bräcke, Sverige. Stasjonen er en såkalt «greenfield station», som innebærer at vi påtar oss hele byggeprosessen fra grunnarbeid til stasjonen er ferdig oppkoblet mot SvKs driftssentral.

alt