Lokal Infrastruktur

Lokal Infrastruktur har gjennom 2012 startet gjennomføringen av sin strategi for perioden 2012-2015 med et økt fokus på å spesialisere seg innenfor de forskjellige markedssegmentene, samtidig som man legger opp til å ta ut stordriftsfordeler og synergier for å styrke sin posisjon i markedet. 

Forretningsområdets leveranser rettes hovedsakelig mot fem markedssegmenter:

Distribusjonsnett
Infrateks virksomhet innenfor den lokale elnettsektoren er lokalisert i Norge og Sverige. Tjenesteområdet omfatter distribusjonsnettet og enkelte tekniske installasjoner i transformatorstasjoner. Arbeidet omhandler konstruksjon og utbygging, vedlikehold og reparasjoner, samt beredskapstjenester. Tjenestene retter seg mot nettselskaper, utbyggere og andre virksomheter med behov for nytilknytning eller endring i eksisterende el-infrastruktur.
alt

Sporvei og jernbane
Infratek leverer tjenester til utbyggere og eiere av infrastruktur for sporvei og jernbane. Tjenestene omfatter leveranser innen fundament, spor og sporvekslere, signal-, sikrings- og teleanlegg, strømforsyning, billettautomater og IT-systemer.

Belysning
Tjenestene innen belysning omfatter planlegging, utbygging og vedlikehold av eksisterende og nye belysningsinstallasjoner. Infratek leverer også belysningstjenester for veier, idrettsanlegg og fasader.

Kundene omfatter utbyggere og eiere av veier, samt private og offentlige instanser.

Fiber/telekom
Fiber/telekom henvender seg til telekom- og bredbåndsaktører for bygging og vedlikehold av tekniske anlegg knyttet til fiberoptiske stamnett med tilhørende aksessnett til kundene. Tjenestene rettes mot eiere av tele- og datateknisk infrastruktur, i tillegg til tjeneste- og utstyrsleverandører.

Fjernvarme
Infratek påtar seg ansvaret for bygging av fjernvarmenett, tilknytning av nye kundesentraler, i tillegg til vedlikehold, feilretting og beredskap på eksisterende anlegg. Kunder er energiselskaper, industri med varmeproduksjon og sluttbrukere av fjernvarme. Fortsatt er dette et produkt som i all hovedsak retter seg mot norske fjernvarmekunder.

Resultater 2012
Resultatene i forretningsområdet Lokal Infrastruktur har totalt sett vært tilfredsstillende. Det ble en god start på 2012 som følge av at stormene i romjulen 2011 genererte mye etterarbeid.  I tillegg var produksjonsforholdene gunstige med en relativt mild vinter. Den norske virksomheten har hatt et godt år med god lønnsomhet i tilnærmet alle avdelinger, spesielt de som leverer spesialprodukter og arbeider mot alternative markeder. Unntaket har vært i avdelingen i Agder hvor det måtte settes inn tiltak for å skape rammevilkår for fremtidig lønnsomhet.

I Sverige har det også vært mange positive utviklingstrekk, men det har vært store problemer med lønnsomheten i anleggsvirksomheten i Gøteborg-området. Som en konsekvens av dette ble datterselskapet VEKA innfusjonert i Infratek Sverige AB fra 1. mai, og virksomheten ble nedskalert til et mer riktig nivå i løpet av høsten. Oppstarten av jernbanekontrakten Stockholm Nord mot Trafikverket har krevd en del oppstartskostnader som på kort sikt har påvirket resultatene negativt. Med driftsinntekter på 1894,1 (1989) millioner kroner utgjør leveransene innen bygging, drifting og vedlikehold av lokal infrastruktur 67,4 (68,8) prosent av konsernets omsetning, og omfatter 1054 (1120) ansatte.
 
 Millioner kroner
2012
2011
 Driftsinntekter
1894,1
1989,0
 Driftsresultat før avskrivninger
128,0
112,1
 Driftsresultat
103,3
86,0
 Driftsmargin
5,5%
4,3%


Markedsutsikter
Samfunnets forventning til oppetid for kritisk infrastruktur er fortsatt økende, og kravet til anleggenes kvalitet skjerpes som følge av dette. Klimautfordringene og krav om etablering av et mer fornybart energisystem genererer behov for nye produksjonsanlegg (primært vind og varme) med tilhørende infrastruktur. Dette gjelder også økt fokus på kollektivtransport hvor jernbane/sporvei er store offentlige satsningsområder. Det skjer en spennende teknisk utvikling innen belysning med nye og mer energieffektive løsninger, og i Norge satses det tungt på infrastruktur for elbiler. Disse faktorene gir samlet sett gode muligheter innenfor de fleste av Lokal Infrastrukturs markedssegmenter, og kundene har lenge varslet økte investeringer selv om dette i noen grad blir negativt påvirket av usikkerheten i makrobildet.

Med utgangspunkt i rammevilkårene og størrelsen på de nasjonale markedene, er det fortsatt Sverige som framstår som det mest lovende, selv om konkurransen er stor og det kreves svært effektiv drift for å sikre ønsket lønnsomhet. Vi ser også positive bevegelser i det norske markedet etter at konsekvensene av kompetanseforskriften er avklart, og aktørene kjenner rammevilkårene framover. Lokal Infrastruktur er per i dag ikke etablert i Finland. Dette markedet sees på som det minst attraktive, da det fremstår som svært krevende å skape lønnsomhet for en stor aktør som Infratek i det finske markedet.

Med økt behov for kompetanse og kapasitet for å dekke den forventende veksten, i kombinasjon med generasjonsskifte i mange av de tekniske miljøene, vil utskillelse av utførende virksomhet og bruk av markedet aktualisere seg ytterligere. Dette vil gi nye muligheter for Infratek gjennom virksomhetsoverdragelse eller oppkjøp. Dette er prosesser som ofte er politisk styrt og krever god innsikt i de lokale forhold og tålmodighet for å oppnå ønskede posisjoner.

Strategi
Hovedelementene i strategien for årene 2012-2015 er å videreføre satsningen mot de store distribusjonsnettselskapene i Norden, satse tyngre på jernbanemarkedet, og øke satsingen i storbyområdene Stockholm, Oslo, Göteborg og Öresund med Malmö. Den nye strategien vil bli implementert gradvis, og de største relative endringene forventes å skje innen jernbanesegmentet.

Fokuset for 2012 har vært å videreutvikle virksomheten gjennom å implementere beste praksis for organisering og prosessorientering i hele forretningsområdet. Dette arbeidet vil fortsette inn i 2013 hvor vi også spisser oss ved å avvikle ulønnsom virksomhet, og øker fokuset på bearbeiding av de største kundene gjennom en nyetablert KAM-organisasjon. Det legges også opp til mer målrettet bearbeiding av det øvrige markedet både politisk og gjennom proaktivt salg. En viktig forutsetning for de finansielle ambisjonene har vært å beholde Infrateks sterke posisjon mot Fortum Distribusjon i Sverige. Dette materialiserte seg i 2012 gjennom tildeling av hovedentreprenøravtaler i Stockholm og på Vestkysten for perioden 2013-2016.

 

Rammeavtale med Fortum i Stockholm og på vestkysten av Sverige

I forbindelse med hovedtildelingen til Fortum Distribution i Sverige, ble Infratek tildelt kontrakter vedrørende prosjektleveranser, beredskap, drift og vedlikehold innen lokal- og regionalnettet i Fortums nettområde. Infratek fikk ansvaret som hovedentreprenør i Stockholm, Stor-Stockholm og på den svenske vestkysten.

alt

     
Rammeavtale med Vattenfall i Østre Bergslagen

Infratek ble etter en lengre klageprosess tildelt en viktig strategisk rammeavtale med Vattenfall Eldistribution. Dette er det første geografiske området Vattenfall har konkurranseutsatt, og gir Infratek tilgang til en ny del av markedet i Sverige. Kontrakten gjelder drift, vedlikehold og beredskap på regional- og distribusjonsnettet i Østre Bergslagen.

alt

Drift/vedlikeholdsavtale på Stockholm Nord mot Trafikverket

Infratek fikk i løpet av året et gjennombrudd for selskapets strategiske satsing på jernbanesegmentet gjennom en større kontrakt med Trafikverket i Sverige. Kontrakten gjelder drift og vedlikehold av jernbanestrekninger nord for Stockholm. Dette omfatter Mälarbanen mellom Sundbyberg og Bålsta, og Østkystbanen mellom Ulriksdal og Storvreta, nord for Uppsala.
 

alt