Konsernsjefen har ordet

Et sterkt marked i Norge med godt drift og effektiv produksjon har vært utslagsgivende for årets positive resultatutvikling. 

Markedssituasjonen har vært mer krevende i Sverige, og spesielt har noen mellomstore prosjekter innen regionalnettet gått med betydelig tap og trukket helheten i Sverige ned. Likevel er det en forbedring av driftsresultatet med 6,3 prosent i 2012 sammenlignet med 2011, og vi er på rett vei mot å nå konsernets langsiktige resultatambisjon på over 5 prosent resultatmargin før skatt (EBIT).alt

Det har vært en positiv utvikling i det norske markedet. Økt salg, effektiv drift og fokus på lønnsomhet i alle ledd har gitt høy inntjening og historisk sterke resultater. Spesielt for Lokal Infrastruktur har utviklingen vært god, noe vi er svært fornøyde med. Det er også gledelig å konstatere at Sikkerhetsvirksomheten har hatt bedring i resultater gjennom alle måneder i 2012. Den norske virksomheten går inn i 2013 med en styrket markedsposisjon.

Sverige ble preget av tap på enkelte prosjekter, som har medført et svakere år enn ventet. Tiltakene som ble iverksatt i andre halvår har gitt positive effekter, og vi er trygge på at vi vil se en god utvikling fremover. Det er spesielt gledelig å registrere at satsningen vår rettet mot Statnett og Svenska Kraftnät så langt er vellykket, og at tilbakemeldingene fra kundene er positive.  

Finland har hatt et tilfredsstillende år i sitt eget hjemmemarked. I tillegg har de bidratt med avgjørende kompetanse for å etablere Infratek innen store transformatorprosjekter i Norge og Sverige. Dette er eksempler hvor vi har lykkes med den langsiktige strategien om å benytte den samlede kompetansen i Norden.

For å styrke konsernets humankapital og felles styringssystemer ble det gjennomført endringer i stabs- og støttefunksjoner i 2012. People & Safety ble opprettet som en ny konsernfunksjon, hvor strategisk personalutvikling og arbeidet med sikkerhet vil få en enda høyere prioritet i konsernet. Parallelt med dette ble «strukturkapitalen» organisert innen Finance & Business Systems.  Felles styring av systemer, prosesser og rutiner, skal bidra til at vi når målsetningen om ETT Infratek, i tillegg til å gi oss en styrket styringsmodell og bedret internkontroll. Disse endringene legger også til rette for videre vekst både organisk og strukturelt. Fremtidige integreringsprosesser av ny virksomhet vil bli mer effektive og kan gjennomføres med lavere risiko.  

Det er i møtet mellom våre medarbeidere og kundene at Infrateks merkevare bygges. Motiverte ansatte som trives og har riktig kompetanse, er kjernen i vår konkurransekraft. Gjennom våre lederutviklingsprogrammer og satsning på kompetansebygging, jobber vi kontinuerlig for å tiltrekke oss, utvikle og beholde de rette medarbeiderne. Gode leveranser, evnen til innovasjon og høy kundetilfredshet, er fundamentet for lønnsomhet og videre vekst. Merkevaren Infratek er kjent for kvalitet i alle ledd, og skal fortsette å være det i fremtiden.

I Norge er utbygging og drift av kritisk infrastruktur fortsatt preget av lav industriell utvikling og at mange «sitter på gjerdet» i påvente av nye politiske føringer. Det er da godt å registrere en økende politisk vilje til å endre rammevilkårene for nettselskaper som forhåpentligvis vil medføre rasjonelle endringer i strukturen, og mer effektive løsninger for samfunnet. Utviklingen i Norge står i sterk kontrast til utviklingen i Sverige og Finland hvor langsiktige mål og de beste industrielle løsningene er førende for utviklingen i markedet. 

Vår langsiktige hovedretning står fast. Kjernevirksomheten vår er å bygge, drifte og sikre kritisk infrastruktur. Infratek vil vokse i takt med varslede nyinvesteringer og være klare når nye markeder åpnes for konkurranse. Et godt eksempel er at Infratek lykkes med nysatsningen innen drift og vedlikehold i jernbanesektoren i Sverige. Vi tror dette er et marked som vil bli tilgjengelig i Norge på sikt. De nærmeste årene er generelt utsiktene for videre vekst størst i Sverige, men vi er fortsatt optimister og ser tegn på at det endelig også vil komme nødvendige endringer i det norske markedet– det går bare så alt for tregt!

 

alt