Sikkerhet

Forretningsområdet Sikkerhet er totalleverandør av tekniske sikkerhetsløsninger for storkundemarkedet, og er i tillegg Norges største leverandør av elsikkerhetstjenester. Forretningsområdet tilbyr sine tekniske sikkerhetstjenester i Norge, Sverige og Finland, og fra 2013 er vi også representert i Danmark.

Sikkerhetsløsninger
Sikkerhet leverer komplekse integrerte sikkerhetssystemer med muligheter for systemtilpasninger for hver enkelt kunde. Blant leveransene er adgangskontroll, alarmsystemer, kameraovervåkning, lås og beslag, samt tilhørende driftstjenester. Infratek forhandler utstyr fra ledende globale produsenter innen sikkerhetssystemer. Komplementære agenturer gir fleksibilitet og sikkerhetssystemet kan skreddersys til kundenes behov. Infratek har egen døgnbemannet driftssentral som tilbyr fjerndrift og vedlikehold av kundenes sikkerhetssystem, samt døgnovervåkning av kundens løsninger.

Infratek Sikkerhet har datterselskapene Infratek Security Finland OY (100 prosent eierskap), Infratek Säkerhet Sverige AB (51 prosent), Infratek Sikkerhed Danmark AS (51 prosent), og Eiendomssikring AS (85 prosent).  Eiendomssikring leverer produkter og tjenester innen lås og beslag i Norge.
alt


Bransjetilpassede sikkerhetsløsninger
Infratek leverer sikkerhetsløsninger til kunder i flere bransjer, blant annet olje og gass, kraftsektoren, varehandel, helsevesen, bank og post, transport og eiendom. Varehandel samt olje og gass er bransjer som i tillegg til behovet for tradisjonell sikring, også har helt spesielle behov for å støtte kjernevirksomheten de utøver. Infratek har derfor disse to bransjene som satsningsområder.

Innen varehandel leverer Infratek blant annet elektronisk varesikring, RFID og kundetellersystemer i tillegg til øvrige sikkerhetssystemer som legger til rette for redusert svinn og bedre lønnsomhet. Innen olje og gass leverer Infratek ATEX-spesifiserte produkter, som er spesielt tilrettelagt for bruk på anlegg og installasjoner med eksplosjonsfarlige omgivelser. Infratek har lang erfaring innen dette segmentet samt nødvendig kompetanse og sertifisering for å utføre arbeid på produksjonsanlegg. Innen segmentet olje og gass tilbyr Infratek løsninger og produkter internasjonalt utover Norden.

Elsikkerhet
Infrateks virksomhet innen elsikkerhet utfører oppgaver som Det Lokale Eltilsynet (DLE) på vegne av nettselskaper. DLE-oppgavene består i tilsyn med elektriske anlegg og virksomheter, kontroll av elektrisk utstyr, informasjons- og rådgivningsarbeid, samt bistand til politiet ved etterforskning av brann. Infratek utfører også måling og kalibrering av strømmålere. Alle netteiere er pålagt ved lov å utføre kontroll av sine elektriske installasjoner og utstyr. Tjenester til DLE er regulert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Resultater
Resultatene i forretningsområdet Sikkerhet er i 2012 er forbedret fra fjoråret, med et driftsresultat på 26 millioner kroner og en driftsmargin på 8,1 prosent. Markedet har i løpet av året tatt seg opp etter lavkonjunkturen som følge av finanskrisen, og Infratek opplever økt etterspørsel etter sikkerhetssystemer og tjenester.

Markedet for elsikkerhetstjenester har vært tilfredsstillende i 2012, og er på nivå med fjoråret. Reforhandlede kontrakter med lavere priser ga derimot et lavere resultatbidrag.

 
Millioner kroner
2012
2011
Driftsinntekter
320,6
306,4
Driftsresultat før avskrivninger
28,8
26,6
Driftsresultat
25,8
23,2
Driftsmargin
8,1%
7,6%
 
 

Strategi
Infratek er en nordisk aktør innen teknisk sikkerhet med virksomhet i Norge, Sverige, Finland og Danmark.  Sikkerhet er nummer én som leverandør i segmentene varehandel samt olje og gass. Samtidig skal virksomheten ekspandere ytterligere innen bransjer der Infratek allerede er en ledende leverandør, som blant annet kraftsektoren, transport, bank og post, eiendom og helsevesen. I tillegg til å øke kundemassen i disse bransjene, utgjør mersalg overfor etablerte kunder et stort potensial og det vil fortsatt være en strategisk viktig satsing for forretningsområdet.

Infratek vil i økende grad knytte til seg strategiske partnere både innen salg og utførelse av leveranser og tjenester. Dette er viktig for å nå målet om å bli ledende i Norden innen kjernesegmentene og skape en spisset verdikjede for økt lønnsomhet og kvalitet.

Store kunder av tekniske høysikkerhetsløsninger er i økende grad internasjonale, med et økende behov for standardiserte løsninger på tvers av landegrensene. Med utgangspunkt i dette, og i tråd med konsernets overordnede strategi, vil Sikkerhet arbeide for lønnsom vekst i landene hvor Infratek er etablert, befeste selskapet sin posisjon som en nordisk sikkerhetsaktør samt utnytte stordriftsfordeler i konsernet. Innen elsikkerhet skal Infratek fortsatt inneha en aktiv rolle i markedet for myndighetspålagte kontrolltjenester av elsikkerhet.

Marked og markedsutsikter
Sikkerhetsmarkedet er en internasjonal vekstbransje som følge av økt kriminalitet og et endret trusselbilde. Bransjen preges av en rask teknologisk utvikling og en økende grad av tjenestekjøp fra tredjepartsleverandører. Flere private og offentlige aktører ønsker å sikre egen virksomhet for å forhindre driftsavbrudd og tap. I tillegg benyttes sikkerhetsteknologi i større utstrekning som en del av operativ drift som krever overvåking, fjernstyring og varsling av hendelser. Dette gir kundene fordeler i den daglige driften som gir økt investeringsvilje i sikkerhetsteknologi. Innen teknisk sikkerhet konkurrerer Infratek både med tradisjonelle sikkerhetsleverandører og elektroinstallasjonsselskaper. Det globale markedet har vært preget av svekkede makroøkonomiske forhold, men dette er i ferd med å stabilisere seg og det forventes positiv utvikling i 2013.

De siste årene har behovet for tilsyn av elektriske anlegg fått mer oppmerksomhet, og markedet for elsikkerhetstjenester oppleves som stabilt, men med større konkurranse mellom geografiske markeder. Eventuelle nye regulatoriske krav kan bidra til å øke aktiviteten i et lengre perspektiv. Markedet er imidlertid preget av mer aktive aktører og økt konkurranse. Som det største elsikkerhetsselskapet i Norge er Infratek posisjonert for en eventuell vekst på dette området.

     

 

Sikring av Felleskjøpet sine butikker i Norge

Infratek inngikk i 2012 en rammeavtale med Felleskjøpet om leveranse, installasjon, drifting og service av elektronisk varesikring og opsjon på leveranser av integrerte sikkerhetsløsninger som kameraovervåkning, adgangskontroll og alarm til selskapets butikker i Norge. Felleskjøpet har om lag 100 butikker i Norge. Infratek ble valgt som partner hovedsaklig som følge av god kvalitet og attraktive produkter i anbudskonkurranse med flere konkurrenter.

alt

 
Sikring av Google

Infratek har siden 2010 levert teknisk sikkerhet til internettselskapet Google i Norge. Infratek ble i 2012 valgt til å sikre selskapets avdelinger i Sverige og Finland. Sikringsanlegget består av adgangskontroll, alarm og kameraovervåking. Google ønsket Infratek som leverandør i Sverige og Finland basert på de gode løsningene og kvaliteten på leveransene selskapet har gitt i Norge.

alt

Sikkerhetsløsninger for Statoil

Infratek har i 2012 ferdigstilt oppgraderingen av høysikkerhetsløsninger ved Statoil-lokasjoner i Hammerfest, Herøya, Notodden, Rjukan, Sandsli og Sture. Anleggene har blitt oppgradert til tilsvarende høysikkerhetsløsning som Infratek tidligere har levert til Statoil-lokasjoner globalt, og oppgraderingene gjelder adgangskontroll og alarm.

alt