Analytisk informasjon

Hovedtall for resultatenhetene
 

  Lokal
Infrastruktur
Sentral
Infrastruktur

Sikkerhet

Øvrig
  (Mill. NOK) 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Resultat                
Driftsinntekter 1 894  1 989  591  611  321  306  22  13 
Varekostnader (905) (959) (282) (281) (97) (93) (2) -
Personalkostnader (615) (679) (235) (229) (138) (132) (40) (20)
Andre driftskostnader (247) (239) (67) (82) (58) (56) 5 (6)
Driftsresultat før avskrivninger 128  112  19  29  27  (16) (13)
Driftsresultat 103  86  12  26  23  (24) (20)
Driftsmargin 5,5% 4,3% 0,4% 2,0% 8,1% 7,6% -112,5% -156,7%
                 
Andre nøkkeltall                
Driftsinvesteringer 26  31  6
Engasjert kapital 297  209  117  92  132  113  (84) (216) 
Antall ansatte (per 31. desember)
1 054  1 120  391  366  206  202  21  17 
Antall årsverk (per 31. desember) 1 047  1 115  388  360  205  201  20  16 
 


Kvartalsvis utvikling i driftsinntekter og driftsresultat

Sesongsvingninger preger konsernets resultat med økende aktivitet og marginer mot annet halvår.

 

Driftsinntekter per kvartal

Millioner kroner

alt

 

Driftsresultat per kvartal

Millioner kroner

alt

 

Hovedtall for konsernet

Millioner kroner Definisjon 2012 2011 
alt
Resultat      
Driftsinntekter   2 810  2 890
Driftsresultat før avskrivninger   149 144
Driftsresultat   108 101
Resultat før skatt   101 100
Resultat avhendet virksomhet 1 - (4)
Årsresultat   71 71
Driftsmargin 2 3,8% 3,5%
       
Kontantstrøm      
Netto kontantstrøm fra driften    98 177
Driftsinvesteringer   (39) (45)
       
Kapitalforhold per 31. desember      
Totalkapital   1 480 1 648
Engasjert kapital 462  769
Egenkapital   697 484
Egenkapitalandel 47% 29%
Netto rentebærende gjeld (kontanter) (234) (285)
       
HMS      
Antall ansatte   1 672  1 705
Antall årsverk   1 659 1 693
Sykefravær   4,6% 4,9%
       
Aksjerelaterte nøkkeltall      
Antall aksjer per 31. desember   63 863 224 63 863 224
Gjennomsnittlig antall aksjer   63 863 224 63 863 224
Antall egne aksjer   - -
Aksjekurs per 31. desember (kr.) 7 18,6 20,6
Børsverdi per 31. desember   1 188 1 316
Resultat per aksje (kr.) 1,1 1,1
Kontantstrøm fra drift per aksje (kr.) 1,5 2,8
Utbytte per aksje (kr.) 10  1,50 1,50
Utdelingsforhold 11  135% 134%

 

1)     Infratek solgte Østlandske Elektro AS 30. november 2011. 
2) Driftsmargin = Driftsresultat / Driftsinntekter.
3)
Netto kontantstrøm fra driften = som definert i kontantstrømanalysen.
4)
Engasjert kapital = Egenkapital + netto nominell rentebærende gjeld (kontanter).
5)
Egenkapitalandel = Egenkapital / Totalkapital.
6) Netto rentebærende gjeld (kontanter) = Bokført verdi av rentebærende gjeld - kontanter og kontantekvivalenter.
7) Aksjekurs per 31. desember er basert på siste omsatte kurs ved utgangen av året.
8) Resultat per aksje = Årets resultat / Gjennomsnittlig antall aksjer.
9) Kontantstrøm fra drift per aksje = Netto kontantstrøm fra driften / Gjennomsnittlig antall aksjer.
10) Utbytte per aksje = Styrets forslag til  utbytte for regnskapsåret 2012 og faktisk utbetalt utbytte 2011.
11) Utdelingsforhold = Styrets samlede foreslåtte utbytte / Årets resultat.