Aksjonærinformasjon

Gjennom god forretningsmessig drift skal Infratek sikre aksjonærene en langsiktig verdiutvikling som er høyere enn for relevante og konkurrerende investeringsalternativer. For aksjonærene vil dette være den langsiktige kursutviklingen for Infratek-aksjen kombinert med utbetalt utbytte.

Aksjonærpolitikk og utbytte

Klar og god eierstyring og selskapsledelse skal bidra til å fremme størst mulig verdiskaping og sikre god tillit til selskapets styre og ledelse. Åpen dialog med aksjemarkedet og likebehandling av alle aksjonærer sammen med rask, relevant og tilstrekkelig informasjon, skal danne grunnlaget for en balansert og korrekt verdsetting av aksjen.

Infratek har som mål å opprettholde et utbyttenivå på 50 prosent eller mer av resultat etter skatt justert for ikke-kontantgenererende poster. Styret vil ta hensyn til Infrateks ekspansjonsmuligheter, likviditet og finansielle situasjon ved fastsettelse av utbytte. Styret forslår et ordinært utbytte for 2012 på 1,5 kroner per aksje. Utbyttet utgjør 135 prosent av resultat etter skatt, og forslås utdelt på bakgrunn av konsernets sterke kapitalstruktur og ventet positiv kontantstrøm i 2013.

 

Utbytte per aksje i kroner

alt

* Utbytte for regnskapsåret 2012 vedtas av generalforsamlingen den 7. mai 2013.


Kursutvikling og omsetning

Ved utgangen av 2012 var Infrateks børsverdi 1,2 milliarder kroner. Kursen på Infrateks aksje var 20,6 kroner ved utgangen av 2011, mot 18,60 kroner ved utgangen av 2012 basert på siste omsatte kurs den 30. desember. I tillegg ble det i 2012 utbetalt et utbytte på 1,5 kroner per aksje. Aksjens topp- og bunnotering i 2012 var henholdsvis 23,0 kroner og 16,1 kroner. Det ble totalt handlet 4,5 millioner Infratek-aksjer i 2012, hvorav 0,7 millioner over Oslo Børs. Infratek har market-maker avtale med Fondsfinans for å sikre tilfredsstillende likviditet i aksjen. Infratek-aksjen er klassifisert i OB Match. 
 

    2007 2008   2009   2010   2011   2012
Aksjekurs, høyeste omsatt   20,0 22,4   17,5   26,0   24,4   23,0
Aksjekurs, laveste omsatt   17,6 13,3   11,5   15,7   18,7   16,1
Aksjekurs, sluttkurs 31.12   13,5 13,5   17,0   20,8   20,6   18,6Aksjekapital og aksjonærstruktur

Infratek ASA hadde per 31. desember 2012 en aksjekapital bestående av 63 863 224 aksjer. Pålydende per aksje er 5,- kroner. Hafslund ASA er største eier med en eierandel på 43,3 prosent og Fortum Nordic AB nest største eier med 33,0 prosent per 31. desember 2012. Det har ikke vært endringer i Hafslunds eller Fortums eierskap gjennom året. De øvrige største aksjonærene er representert ved finansielle investorer og nominee accounts. Selskapets styre og ledelse eier 0,63 prosent av aksjekapitalen i selskapet og 97,6 prosent av selskapets 20 største aksjonærer.

Ved utgangen av 2012 var antall aksjeeiere 550, hvorav 7,4 prosent av aksjene var registrert i utenlandske aksjonærers eie.

Fullmakter og stemmerettsforhold

Styret har fullmakt til å utstede inntil 6 386 322 nye aksjer tilsvarende 10 prosent av selskapets aksjekapital. Fullmaktene gjelder frem til ordinær generalforsamling våren 2013.

Det er en ordinær stemmerett per aksje. Konsernet har ikke eierbegrensninger utover det som er fastlagt ved norsk lov. Det er et krav i norsk aksjelovgivning at man kun kan stemme for aksjer som er registrert på eget navn. Forvalterregistrerte aksjer må dermed omregistreres før generalforsamlingen for å gi stemmerett.

Investor Relations

Infratek holder aksjonærer, banker og finansmarkedet forøvrig orientert om viktige utviklingstrekk gjennom års- og kvartalsrapporter, samt meldinger til børs og medier. I tillegg holder Infratek jevnlige møter med investorer og analytikere, og har egne investorsider på  www.infratek.no.

Se aksjekursutviklingen og omsetningen på Oslo børs.

 

Antall aksjonærer
 

Antall aksjer   Antall aksjonærer   Andel av kapital   Antall aksjer
1 - 100    16   0,0 %    567
101 - 1000    278   0,3 %    187 704
1001 - 10 000    210   0,9 %    547 617
10 001 - 100 000    27   1,4 %    882 154
100 000 - 500 000    10   3,1 %    2 011 441
500 000 - 99 999 999    9   94,3 %    60 233 741
     550   100,0 %    63 863 224Infrateks største aksjonærer per 31. desember 2012
 

#   Eier   Antall aksjer   %-eierandel
1   HAFSLUND ASA   27 652 360   43,3 %
2   FORTUM NORDIC AB   21 074 864   33,0 %
3   ODIN NORDEN   3 275 600   5,13 %
4   ORKLA ASA   2 351 044   3,68 %
5   NORDSTJERNAN AB   1 952 067   3,06 %
6   THE NORTHERN TRUST C TREATY ACCOUNT   1 595 600   2,50 %
7   SKANDINAVISKA ENSKIL A/C CLIENTS ACCOUNT   947 100   1,48 %
8   MP PENSJON PK   830 000   1,30 %
9   VERDIPAPIRFONDET DNB   555 106   0,87 %
10   VPF NORDEA AVKASTNIN C/O JPMORGAN EUROPE   312 000   0,49%
11   VJ INVEST AS   303 456   0,48 %
12   VPF NORDEA KAPITAL C/O JPMORGAN EUROPE   249 850   0,39 %
13   TERRA TOTAL VPF   220 895   0,35 %
14   FROGNER BJØRN   206 000   0,32 %
15   IVAR S. LØGE AS   200 000   0,31 %
16   VERDIPAPIRFONDET NOR   154 000   0,24 %
17   VPF NORDEA SMB C/O JPMORGAN EUROPE   147 340   0,23 %
18   POLLENINVEST AS NIL   115 900   0,18 %
19   BANGEN LARS   102 000   0,16 %
20   JPMORGAN CHASE BANK NORDEA TREATY ACCOUN   98 500   0,15 %
    Totalt 20 største aksjonærer   62 343 682   97,62 %
    Totalt antall aksjer   63 863 224    
    Eierandel styret og ledelse   405 000   0,63 %
 
* Eksklusive aksjer eid av Fortum Nordic AB og Hafslund ASA hvor henholdsvis styremedlem Hans Kristian Rød og Kari Ekelund Thørud er ansatt.
 
  Analytikere som følger selskapet

Carnegie
Johan Strøm
E-post: js@carnegie.no
Tel: +47 22 00 93 52 / +47 93 40 93 52
 
 
DnB NOR Markets
Ole-Andreas Krohn
E-mail: ole-andreas.krohn@dnbnor.no
Tel +370 52 46 19 64 /+ 370 61 84 89 89

Fondsfinans
Arne Egil Rønning
E-post: aer@fondsfinans.no
Tel: +47 23 11 30 46 / +47 97 74 88 47
 
 
Investorkontakt
Vibecke Skjolde, CFO
E-post: vibecke.skjolde@infratek.no
Tel: +47 91 66 21 10
 


Finansiell kalender for 2013

Rapport 1. kvartal: 7. mai 2013
Presentasjon 1. kvartal: 8. mai 2013

Generalforsamling: 7. mai 2013
-- Aksjen noteres eksklusive utbytte 8. mai
-- Utbetaling av utbytte finner sted 31. mai

Rapport 2. kvartal: 15. august 2013

Rapport 3. kvartal: 30. oktober 2013