Resultatregnskap Infratek ASA

1. JANUAR - 31. DESEMBER
     
Tusen kroner
Note
2012
2011
Annen driftsinntekt
13 348
12 730
Sum driftsinntekter
 
13 348
12 730
Lønnskostnad
(21 058)
(19 605)
Annen driftskostnad
(11 964)
(6 365)
Avskrivninger
(7 480)
(6 619)
Sum driftskostnader
 
(40 502)
(32 589)
Driftsresultat
 
(27 154)
(19 859)
Gevinst ved salg av datterselskap
 
-
-
Renteinntekter fra foretak i samme konsern
5 251
6 343
Annen renteinntekt
 
12
55
Annen finansinntekt
76 367
97 771
Rentekostnader til foretak i samme konsern
 
(7 237)
(7 582)
Annen rentekostnad
 
(17)
(17)
Annen finanskostnad
 
(2 631)
(1 100)
Sum finansielle poster
 
71 745
95 470
Resultat før skattekostnad
 
44 591
75 611
Skattekostnad
(12 430)
5 852
Årsresultat
 
32 161
81 463
       
Overføringer
     
Avsatt til utbytte
95 795
95 795
Overført fra annen egenkapital
(63 634)
(14 332)
Dekning/fremføring av udekket tap
-
-
Sum overføringer
 
32 161
81 463
NOTE 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
           
Regnskapet til Infratek ASA er avlagt i henhold til regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge (NGAAP).
           
               
Periodiserings-,klassifiserings- og vurderingsprinsipper
             
               
Klassifisering
             
Klassifisering av poster i balansen bygger på at alle eiendeler som knytter seg til varekretsløpet,fordringer som tilbakebetales innen ett år,samt eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten,er omløpsmidler. Øvrige eiendeler er anleggsmidler. Gjeld med forfall senere enn ett år etter regnskapsårets utløp er oppført som langsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som kortsiktig.
               
Vurderingsprinsipper
             
Inntekter
             
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent,altså når kravet på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes,i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.
               
Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
             
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.
             
               
Leieavtaler
             
Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører økonomisk risiko og kontroll til selskapet (finansiell leasing),balanseføres under varige driftsmidler og tilhørende leieforpliktelse medtas som forpliktelse under rentebærende langsiktig gjeld til nåverdien av leiebetalingene. Driftsmiddelet avskrives planmessig,og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. Leieavtaler for driftsmidler som leies på betingelser hvor økonomisk risiko og kontroll ligger hos utleier blir kostnadsført løpende på bakgrunn av mottatte fakturaer fra utleier.
               
Kontanter og kontantekvivalenter
             
Kontanter og kontantekvivalenter for selskapet består av kassebeholdninger,saldo på særskilte bankkontoer for selskapet samt netto innestående på konsernets konsernkontoordning. Forskjellen på netto innestående på selskapets konto i konsernets konsernkontoordning og netto innestående på konsernkontoordningen totalt for konsernet blir presentert som konserninternt mellomværende.
               
Andre fordringer
             
Andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
               
Investeringer i datterselskap
             
Investeringer i datterselskap vurderes i henhold til kostmetoden. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som finansielle inntekter dersom de er opptjent i eiertiden,hvis ikke bokføres overskuddsdelingen til fradrag i kostpris på datterselskapets aksjer
               
Skattekostnad,utsatt skatt og utsatt skattefordel
             
Skattekostnaden sammenstilles med ordinært resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. Balanseført utsatt skatt er beregnet etter utlikningsmetoden med full avsetning på netto skatteøkende midlertidige forskjeller basert på balansedagens skattesatser og nominelle størrelser. Balanseført utsatt skattefordel knyttet til netto skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til framføring er basert på en sannsynliggjøring av tilstrekkelig framtidig inntjening eller utnyttelse av skatteposisjoner gjennom konsernbidrag.
               
Pensjoner og pensjonsforpliktelser
             
Se konsernets note 2.14 Infratek ASA har benyttet adgangen til å gå over til NRS 6A som henviser til IAS 19 ved regnskapsmessig behandling av pensjonskostnader.
               
Prinsipper for kontantstrømoppstilling
             
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med basis i den indirekte metode. Dette innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i enhetens årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift,investeringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet.
NOTE 2
SALGSINNTEKTER
 
Selskapets inntekter fordeler seg på følgende måte:
   
     
Spesifikasjon inntekter
   
Tusen kroner
2012
2011
Eksterne driftsinntekter
3 760
2 542
Interne driftsinntekter
9 588
10 188
Sum andre driftsinntekter
13 348
12 730
NOTE 3
LØNN OG ANDRE PERSONALKOSTNADER
Spesifikasjon av lønn og andre personalkostnader
   
Tusen kroner
2012
2011
Lønn og feriepenger
14 785
13 565
Arbeidsgiveravgift
2 504
2 307
Netto pensjonskostnader
1 139
1 040
Andre personalkostnader
2 630
2 693
Sum lønnskostnad
21 058
19 605
     
Antall ansatte per 31. desember 2012 er 21.
   
     
Spesifikasjon av godtgjørelse til daglig leder og styret
   
Tusen kroner
2012
2011
Lønn til daglig leder
3 153
3 506
Pensjon
162
185
Annen godtgjørelse
45
50
Styrehonorar
1 237
1 383
Samlede ytelser til ledende ansatte utgjør
4 597
5 124
     
Daglig leder har en bonusavtale som er resultatbasert, for nærmere spesifikasjon om denne, se under konsernsjef i note 21 for konsernet.
     
Lån til daglig leder
   
Selskapet har ytet rentefritt lån til daglig leder som en del av bilordning. Lånet nedskrives over 10 år og er sikret med pant i eiendom. Saldo pr. 31. desember 2012 er kroner 258.333. Det årlige nedskrivningsbeløpet og rentefordel innberettes som lønnsfordel. Ved fratredelse av stillingen i selskapet skal eventuelt restlån innfris innen fratredelsesdato.
     
Spesifikasjon av godtgjørelse til revisor
   
Tusen kroner
2012
2011
Lovpålagt revisjon
647
454
Attestasjonstjenester
13
-
Skatterådgivning
-
-
Andre tjenester utenfor revisjon
103
63
Sum revisjonshonorar
763
517
NOTE 4
PENSJONSKOSTNADER, -FORPLIKTELSER OG -MIDLER
Per 31. desember 2012 hadde selskapet pensjonsordninger som omfattet i alt 4 personer i privat ordning og 5 personer i en offentlig ordning. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. I henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon er det etablert avtaler om innskuddspensjon for alle som ikke inngår i kollektive pensjonsordningeri konsernet. Pensjonsordningene er enten organisert i egne pensjonskasser, gjennom forsikringsselskap eller direkte fra selskapet.
     
Pensjonsforpliktelser og kostnader
   
Tusen kroner
2012
2011
Balanseført forpliktelse er fastsatt som følger:
   
Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger
8 099
11 677
Virkelig verdi på pensjonsmidler
(12 342)
(10 291)
Faktisk netto pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger
(4 243)
1 386
Nåverdi av forpliktelse for ikke fondsbaserte ordninger
1 430
1 891
Ikke resultatførte estimatavvik
-
-
Arbeidsgiveravgift
202
693
Netto pensjonsforpliktelse i balansen 31. desember
(2 612)
3 971
     
Netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:
   
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
(846)
(765)
Rentekostnad av forpliktelsen
(352)
(360)
Forventet avkastning av pensjonsmidler
435
233
Resultatførte forpliktelser ved planendring
-
24
Resultatførte estimatendringer og estimatavvik
-
-
Arbeidsgiveravgift
(118)
(122)
Medlemsinnskudd
9
9
Engangsbidrag
-
-
Sum ytelsesbaserte pensjonskostnader inkludert i lønnskostnader
(955)
(854)
Netto finanskostnad fra ytelsesplaner
83
(127)
Sum resultatførte ytelsesbaserte pensjonskostnader
(872)
(981)
     
Tilskuddsbaserte pensjonsordninger
(184)
(186)
Justering pensjonspremier
-
-
Sum resultatførte pensjonskostnader
(1 056)
(1 167)
     
     
Endring i balanseført forpliktelse:
   
Balanseført verdi 1. januar
3 971
5 675
Endring fra virksomhetsoverdragelse
-
-
Prinsippendring
-
-
Kostnad resultatført i året
871
981
Pensjonsutbetalinger og betaling av pensjonspremie
(1 597)
(718)
Periodens estimatavvik ført mot egenkapitalen
(5 857)
(2 027)
Balanseført verdi 31. desember
(2 612)
3 971
     
Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn for beregningen av pensjonsforpliktelsene:
     
 
2012
2011
Diskonteringsrente
4,00%
2,60%
Forventet avkastning på pensjonsmidler
4,00%
4,10%
Årlig lønnsvekst
4,00%
3,25%
G-regulering
4,00%
3,25%
Årlig regulering av pensjoner1)
0,50 % / 2,25 %
0,10% / 2,5%
     
1) Private pensjonsordninger 0,50% og offfentlige pensjonsordninger 2,25%.
NOTE 5
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Tusen kroner
2012
2011
Kostnader til lokaler
(7 706)
(4 058)
Fremmede tjenester, ol.
9 824
10 741
Kontorkostnader
(10 701)
(10 194)
Andre driftskostnader
(3 381)
(2 854)
Sum andre driftskostnader
(11 964)
(6 365)
NOTE 6
ANNEN FINANSINNTEKT / KONSERNBIDRAG
         
Annen finansinntekt består av konsernbidrag fra datterselskap bokført som finansinntekt med 76,1 millioner kroner i 2012 og utbytte fra datterselskaper bokført som finansinntekt med 97,5 millioner kroner i 2011.
NOTE 7
SKATTEKOSTNAD
 
Tusen kroner
2012
2011
Resultat før skattekostnader
44 591
75 611
Permanente forskjeller
(70 415)
(95 671)
Ikke skattepliktig gevinst ved salg av aksjer
-
-
Skattemessig konsernbidrag ført som finansinntekt
76 074
-
Effekt av pensjon ført over egenkapital
5 857
-
Endring midlertidige forskjeller
(12 439)
(1 704)
Inntekt før anvendelse av fremførbart underskudd
43 668
(21 764)
Andvendt skattemessig fremførbart underskudd
(21 764)
-
Skattepliktig inntekt
21 904
(21 764)
     
Spesifikasjon av årets skattekostnad:
   
Betalbar skatt
(6 133)
-
Feil skattekostnad 2010
-
(332)
Skatteffekt av pensjon ført over egenkapital
1 640
-
Endring utsatt skattefordel (bokført)
(7 937)
6 184
Ordinær skattekostnad
(12 430)
5 852
Skattesats 31. desember
28%
28%
     
Tusen kroner
2012
2011
Utsatt skatt/utsatt skattefordel:
   
Pensjonsforpliktelser
(2 611)
3 971
Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt
(2 611)
3 971
Skattemessig fremførbart underskudd
-
21 764
Grunnlag utsatt skatt/(utsatt skattefordel)
(2 611)
25 735
Utsatt skatt/(utsatt skattefordel)
731
(7 206)
     
Avstemming av effektiv skattesats:
   
Tusen kroner
2012
2011
Resultat før skatt
44 591
75 611
Forventet skattekostnad etter nominell sats 28%
(12 485)
(21 171)
Feil skattekostnad 2010
-
(332)
Effekt av ikke skattepliktig utbytte
-
27 286
Effekt av tilbakeført pensjonseffekt ført mot OCI
-
568
Effekt av ikke fradragsberettigede kostnader
55
(499)
Skattekostnad
(12 430)
5 852
     
Effektiv skatteprosent
27,9 %
7,7 %
NOTE 8
BANK OG GARANTIER
Tusen kroner
2012
2011
Bankinnskudd innenfor konsernkonto
201 544
283 997
Bankinnskudd utenfor konsernkonto
724
741
Sum bankinnskudd
202 268
284 738
     
Se note 12 for konsernet for beskrivelse av konsernkontosystemet.
   
     
Bundne bankinnskudd
   
Tusen kroner
2012
2011
Skattetrekk
-
-
Depositum
-
-
Andre bundne midler 1)
17 261
16 247
Sum bundne bankinnskudd
17 261
16 247
1) På konsernetableringstidspunktet for Infratek konsernet fikk de ansatte en godtgjørelse fra Hafslund ASA på 15 millioner kroner som erstatning for tap av rettigheter knyttet til bruk av Hafslund konsernets firmahytter. Disse pengene står på konto i Infratek ASA sitt navn. Midlene tilhører de ansatte og avkastningen er øremerket til bruk for sosiale formål for de ansatte i Infratek konsernet. Pr. 31. Desember 2012 var bankinnskuddet økt til 17,3 millioner kroner.
NOTE 9
 
INVESTERING I DATTERSELSKAPER
 
Forretnings-
kontor
Bokført verdi
Balanseført
egenkapital
Års-
resultat
Eier- og
stemmeandel
Tusen kroner
         
Infratek Norge AS
Oslo
332 173
294 729
68 641
100%
Infratek Sverige AB
Stockholm
254 068
119 355
8 495
100%
Infratek Finland OY
Helsinki
41 942
77 271
5 454
100%
Infratek Elsikkerhet AS
Oslo
21 965
36 236
12 224
100%
Infratek Sikkerhet AS
Oslo
54 540
48 613
5 137
100%
Totalt
 
704 687
576 204
99 951
 
NOTE 10
MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN
     
Både salg og kjøp av varer og tjenester med andre konsernselskap er basert på markedsmessige betingelser. Administrative tjenester som ytes til datterselskap selges til kostpris pluss et påslag.
     
Tusen kroner
2012
2011
Fordringer
   
Kundefordringer konsern
4 928
2 815
Fordring konsernbidrag
220 000
-
Fordring utbytte fra konsernselskap
58 133
97 452
Sum kortsiktige fordringer på konsernselskap
283 061
100 267
     
Tusen kroner
2012
2011
Gjeld
   
Leverandørgjeld innen konsern
1 130
954
Bankkonto tilknyttet konsernkontosystemet
342 579
337 000
Annen kortsiktig gjeld
25 000
-
Gjeld konsernbidrag
257 000
257 000
Sum kortsiktig gjeld til konsernselskap
625 709
594 954
NOTE 11
ANDRE LANGSIKTIGE FORDRINGER
Tusen kroner
2012
2011
Lån til ansatte
2 450
1 469
Innskutt kjernekapital pensjonskasser
14 079
14 079
Ansvarlig lån pensjonskasser
1 939
1 939
Sum andre langsiktige fordringer
18 467
17 487
NOTE 12
ANDRE KORTISIKTIGE FORDRINGER
Tusen kroner
2012
2011
Forskuddsbetalte kostnader
3 075
85
Til gode merverdiavgift
-
708
Andre kortsiktige fordringer
378
3 304
Sum andre kortsiktige fordringer
3 453
4 097
NOTE 13
VARIGE DRIFTSMIDLER
       
Byggmessig
inventar
Tusen kroner
       
Anskaffelseskost 1. januar
     
18 254
Tilgang
     
-
Anskaffelseskost 31.12
     
18 254
         
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1. januar
(4 473)
Årets ordinære avskrivninger
     
(1 969)
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31. desember
(6 442)
         
Bokført verdi 31. desember 2012
     
11 812
         
Forventet økonomisk levetid
   
10 år
 
Avskrivningsplan
   
Lineær
 
         
Leie av ikke balanseførte driftsmidler
       
   
Framtidige leiebetalinger
   
Husleie
Maskiner/
utstyr
Sum
Tusen kroner
       
Forfall innen 1 år
 
6 060
70
6 130
Forfall etter mer enn 1 år, men innen 5 år
 
24 020
105
24 125
Forfall etter mer enn 5 år
 
6 002
-
6 002
Total
 
36 082
175
36 257
         
Bokførte leiekostnader vedr operasjonell leasing i perioden
  5 915 108 6 023
NOTE 14
IMMATRIELLE EIENDELER
 
Tusen kroner
 
Programvare og lisenser
Anskaffelseskost 1. januar
 
54 749
Tilgang
 
5 376
Anskaffelseskost 31. desember
60 124
     
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1. januar
(9 973)
Årets ordinære avskrivninger
 
(5 512)
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31. desember
(15 485)
     
Bokført verdi 31. desember 2012
44 639
     
Forventet økonomisk levetid
 
10 år
Avskrivningsplan
 
Lineær
NOTE 15
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Tusen kroner
2012
2011
Påløpt lønn og feriepenger, gjeld til ansatte
3 045
2 676
Personalutviklingsfond
826
766
Andre påløpte kostnader
653
321
Sum annen kortsiktig gjeld
4 524
3 763
NOTE 16
GARANTIFORPLIKTELSER
         
             
Som sikkerhet for enkelte forpliktelser kjøper selskapet bankgarantier. Disse garantiene utgjorde per 31. desember 2012 1,9 millioner kroner. 1,8 millioner av disse gjelder skattetrekksgarant pr. 31.12.12. Tilsvarende garantier i 2011 utgjorde 1,8 millioner kroner, hvorav hele garantien gjaldt skattetrekksgaranti.
I tillegg til de direkte bankgarantiene har Infratek ASA måtte garantere for 100 millioner kroner knyttet til vår kassekreditt i DnB og 200 millioner kroner i selvskyldnerkausjon ovenfor Infrateks datterselskaper, også til DnB.
 
             
For øvrige betingede forpliktelser, se note 28 for konsernet
           
NOTE 17
EGENKAPITAL
       
 
Aksje-
kapital
Overkurs-
fond
Annen
innsk. EK
Annen EK/
udekket tap
Sum
egenkapital
Tusen kroner
         
Egenkapital 1. januar 2012
319 316
82 458
104 205
87 769
593 748
           
Avsatt utbytte 2012
-
-
-
(95 795)
(95 795)
Estimatendring pensjoner
-
-
-
4 217
4 217
Årsresultat 2012
-
-
-
32 161
32 161
Egenkapital 31. desember 2012
319 316
82 458
104 205
28 353
534 332
NOTE 18
AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
           
Det henvises til note 13 til konsernregnskapet.
             
               
Erklæring
             
Vi erklærer etter beste evne overbevisning at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2012 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også ar årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til selskapet og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer selskapet og konsernet står ovenfor.
 

STYRET I INFRATEK ASA   Oslo 11. april 2013

 

Mimi K. Berdal, Leder Hans Kristian Rød, Nestleder Dag Andresen
     
Kari Ekelund Thørud Olle Strömberg Roger André Hansen
     
Rune Tobiassen   Bjørn Frogner, Konsernsjef